Katılım Koşulları

ATA Teknokentte 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmalar/girişimciler ATA Teknokent A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçerler. Başvurular resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamlanabilir.

Bölgeye kabul edilecek firmalarda aşağıdaki koşullar aranır.

ATA Teknokent’te yer alacak firmaların ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amaçlarına yönelik etkin Ar-Ge, Yazılım veya Tasarım çalışmaları yürütmeleri gerekir.

ATA Teknokent'te faaliyet göstermek isteyen firmaların/girişimcilerin başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde olmaları beklenir.

ATA Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaları beklenir.

Yenilikçilik (inovasyon) ATA Teknokent'te faaliyet göstermek isteyen firmaların projelerinde aranılan özelliktir.

ATA Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı sağlamaları beklenir.

Firmalar Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerini ATA Teknokent içinde gerçekleştirebilirler. ATA Teknokentte başlatılıp, sonuçlandırılan projelerin Teknolojik ürün yatırımları ATA Teknokent A.Ş. yönetiminin izni ve Bakanlığın onayı ile bölgede gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlar 4691 sayılı kanunda belirtilen muafiyetler kapsamında değerlendirilmez.

ATA Teknokent bünyesinde yer alacak firmaların faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan projeler ATA Teknokent’e kabul edilmez.

Bölgeye başvuru süreci

ATA Teknokent'e ilk kez başvuracak olan girişimciler/firmalar www.atateknokent.com.tr adresinde yer alan "Başvurular/Ön başvuru" bölümünden proje özeti ile ilk başvurularını yaparlar,

Ön başvurusu onaylanan girişimciler/firmalar için yönetimimizce ArGe Portal kullanıcı hesabı oluşturulur,

Girişimciler/Firmalar ArGe Portal üzerinden yeni proje oluşturarak prjelerini yönetimimize iletir,

Projeye destekleyici dokümanlar da eklenebilir,

Başvuru değerlendirme ücreti olan 1.000,00 TL (%18 KDV dahil) aşağıda belirtilen hesaba yatırılır,

Proje başvurusu portal üzerinden tamamlandıktan sonra hakem heyetine gönderilir,

Hakem heyetinden gelen görüşler Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır,

Girişimciler/Firmalar yönetim Kuruluna kısa bir sunum yapar,

Yönetim Kurulu Girişimcilerin/Firmaların ATA Teknokente kabulüne karar verir,

ATA TEKNOKENT A.Ş. HALKBANK ÜNİVERSİTE ŞUBESİ

TR730001200167700010100031

Ofis Kiralama Koşulları

Kira bedelleri ofis büyüklüğüne ve bina tercihine göre değişiklik göstermektedir.

Ar-Ge ofisleri için kira bedeli 8,00 TL/m2 ile 18,00 TL/m2 arasında uygulanmaktadır.

TÜBİTAK TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1511,1509) projesi kazanan mevcut ve yeni giriş yapan firmalar için KDV hariç kira bedeli üzerinden %15 indirim yapılmaktadır.

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama destek programından destek almaya hak kazanan mevcut ve yeni giriş yapan firmalar için KDV hariç kira bedeli üzerinden %10 indirim yapılmaktadır.

Yeni giriş yapan firmalardan ilk 6 aylık kira bedeli peşin alınmaktadır. 1 aylık kira bedeli ise depozito olarak alınmaktadır.

Yukarı

AKIL FİKİR KUTUSU

"Ülken İçin Düşün Fikrini Paylaş"

AKIL FİKİR KUTUSU

"Ülken İçin Düşün Fikrini Paylaş"

Kurumsal Kimlik

Dosyaları indirmek istiyor musunuz ?